[+420] 558 686 488
info@zavodny.cz
Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN 9001:2015


 1. Kompenzace - úvod
 2. Regulátory
 3. Stykače
 4. Bezkontaktní spínací bloky KATKA
 5. Kondenzátory
 6. Tlumivky
 7. Kompenzační rozvaděče

1. Kompenzace - úvod

Vznik jalového proudu Jalový proud

Připojením ohmického odporu, který nemá žádnou indukčnost ani kapacitu (např. žárovky, el. topidla, apod.) na zdroj střídavého napětí, sleduje proud procházející tímto odporem přesně průběh napětí na jeho svorkách. Nahradíme-li ohmický odpor indukčností, musí proud procházející takovým spotřebičem nejdříve vytvořit magnetické pole, a proto se jeho růst zpozdí za růstem napětí. Tak dochází na indukčnosti k fázovému posunu proudu proti napětí. Udává se ve stupních a označuje se úhlem fí. Opačné poměry nastanou, když místo ideální indukčnosti připojíme ideální kapacitu. Místo magnetického pole vzniká pole elektrické, jehož vznik podmiňuje nabití kondenzátoru. Na kapacitě se proto objeví plný proud a teprve po nabití plné napětí. Opět dochází k fázovému posunu, avšak v opačném smyslu než u indukčnosti. Jestliže úhel fí vyjadřuje fázový posun mezi proudem a napětím, pak účiník, tj. cos fí vyjadřuje poměr mezi proudem zdánlivým „S“ a činným „P“ ( cosj=P/S ).

Všechny prvky sítě je nutno dimenzovat na efektivní hodnotu proudu. Ztráty v síti jsou také úměrné efektivnímu proudu, dokonce jeho druhé mocnině,takže odběr jalového výkonu podstatně zvyšuje ztráty v síti. Kromě tohomá na svědomí velkou část nepříznivého kolísání napětí sítě. Dle Energetického zákona č. 222/1994 Sb.( 458/2000) je odběratel povinen dodržovat účiník v rozsahu 0,95 - 1, pokud není dohodnuto jinak. U téhož motoru je potřeba jalového proudu přibližně stejně, je-li motor zatížen úplně, částečně nebo vůbec. To znamená, že zatížený motor má podle typu účiník v rozmezí 0,7 - 0,9. Motor běžící naprázdno však může mít účinek menší než 0,1. Z těchto důvodů je potřeba vybavit provozuhodnou kompenzaci.

Individuální kompenzace: každý spotřebič mána svých svorkách připojen potřebný kondenzátor. Výhodou je vyloučení ztrát při přenosu jalové energie. Některé spotřebiče je zakázáno individuálně kompenzovat.

Skupinová kompenzace: skupina spotřebičů je kompenzována jedním zařízením. Používá se tam, kde by individuální kompenzace byla neekonomická.

Centrální kompenzace: se používá ke kompenzaci celého odběrného místa, provozu, musí být opatřena regulátorem, který zaručuje dodržování účiníku v požadovaném rozsahu.


2. Regulátory

Kompenzační regulátory NOVAR

Typy regulátorů NOVAR:
V následujícím přehledu jsou uvedeny přístroje, umožňující plně automatické a optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Výrobní sortiment zahrnuje jak klasické regulátory pro použití v kombinaci s elektromechanickými stykači, tak i komponenty pro rychlé kompenzační systémy - rychlý regulátor a tyristorové spínací bloky.
Tabulka typů

NOVAR 1106/1114

manuál manuál ke stažení

regulátory Novar 6/14 výstupů, vysoká citlivost

Regulátory jalového výkonu řady NOVAR 1xxx jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace, případně další rozšiřující funkce.

Vlastnosti:

 • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé
 • citlivost proudového vstupu 0,002 A
 • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení
 • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem
 • možnost přídavného komunikačního rozhraní
Přehled typů

typpočet výstupůměřicí napětívstup 2.tarifu
NOVAR 1106 6 00 až 275 Vstř, 43 až 67 Hz (společné s napájecím napětím) ne
NOVAR 1114 14
NOVAR 1206 6 57,7 až 690 Vstř.+10/-20%, 43 až 67 Hz (oddělené) ano
NOVAR 1214 14

Možnosti komunikace

Všechny typy regulátorů lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.

rozhraní RS 232/R 485, galvanicky oddělené
přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
protokol KMB / Modbus RTU

 


Nejmenší regulátory NOVAR 1005 a 1007

manuál manuál ke stažení

regulátory NovarJednoduchý, plně automatický regulátor

NOVAR 1005 a NOVAR 1007 jsou inovované regulátory jalového výkonu. Jsou určeny zejména pro méně náročné kompenzační systémy. Jejich hlavní předností je kompaktní provedení a příznivá cena, oproti předchůdci Novar 5 je zvýšena citlivost regulátoru. Navíc model 1007 má celkem 8 výstupních relé. Regulátory se dodávají i v provedení na DIN-lištu pod označením Novar1005D/1007D.
Vlastnosti:

 • rozměry panelového provedení 96 x 96 mm, provedení na lištu DIN 105 x 90 mm
 • velký rozsah a vysoká přesnost měření
 • přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení napěťového i proudového průběhu vyššími harmonickými složkami
 • vyhodnocení úrovně harmonického zkreslení (THD) a jednotlivých harmonických složek napětí i proudu až do 19. řádu
 • vyhodnocení úrovně harmonického proudového zatížení kompenzačních kondenzátorů
 • měření teploty zabudovaným čidlem
 • počet výstupů 6 (Novar1005) nebo 8 (Novar1007)
 • minimální provozní měřicí proud (citlivost) 0,02 A
 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý
 • nejvyšší 2 výstupy lze nastavit jako alarmové nebo pro spínání ventilátoru, event. topení

 


NOVAR 1414

manuál manuál ke stažení

regulátory Novar Třífázový regulátor jalového výkonu, 14 výstupů

Regulátor jalového výkonu NOVAR 1414 je určen pro aplikace s velkou či měnící se nesymetrií zatížení jednotlivých fází. Měří proudy všech tří fází a vyhodnocuje trojfázový účiník, podle kterého i reguluje. Konstrukčně je odvozen od regulátoru NOVAR 1214 - odlišuje se pouze přídavnými proudovými vstupy.
Vlastnosti:

 • samostatné měření jednotlivých fází, 3-f kompenzace
 • 14 reléových stupňů + alarmové relé
 • citlivost proudového vstupu 0,002 A
 • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení
 • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem
 • možnost přídavného komunikačního rozhraní

 


NOVAR 1312

manuál manuál ke stažení

regulátory Novar 12+2 výstupů, vysoká citlivost, rychlá regulace

Regulátor jalového výkonu řady NOVAR 1312 je určen pro kompenzační systémy, ve kterých nevyhovují klasické regulátory s reléovými výstupy pro připojení stykačů. Jedná se zejména o systémy, ve kterých dochází k rychlým a častým změnám jalového výkonu nebo o systémy s vysokými nároky na elektromagnetické odrušení a kvalitu napájecí sítě.

Regulátor umožňuje až 25 regulačních zásahů za sekundu a v kombinaci s tyristorovými spínacími moduly KATKA 20/80 tvoří optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Možnosti komunikace

Všechny typy regulátoru lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.

rozhraní RS 232/R 485, galvanicky oddělené
přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
protokol KMB / Modbus RTU

 


Novar 2418

manuál manuál ke stažení

regulátory Novar

NOVAR 2418 představuje základní provedení regulátoru z nové řady s nadstandardními parametry. Je vybaven přehledným segmentovým displejem poskytujícím všechny důležité informace přímo na hlavní obrazovce. Vysoký kontrast a podsvícení zajišťují bezproblémovou čitelnost za jakýchkoliv světelných podmínek. Staví na platformě inovovaného hardware s přesným a kontinuálním měřením hodnot elektrických veličin všech fází. Přístroj v sobě kroměfunkce regulátoru jalového výkonu zahrnuje i univerzální měřicí přístroj s měřením průměrných, minimálních a maximálních hodnot.
Vlastnosti:

 • měření účiníku v každé fázi odděleně
 • automatická regulace účiníku v každé fázi zvlášť
 • s použitím jedno-, dvou- a tří-fázových kondenzátorů a tlumivek
 • NOVAR 2418 až 18 stupňů, reléových nebo SSR
 • možnost síť kompenzovat i dekompenzovat
 • automatické rozpoznání připojení a typu a velikosti stupňů
 • kombinace regulátoru jalového výkonu a multimetru s elektroměrem
 • konstrukce do panelu 144x144 mm se segmentovým LCD
 • komunikační rozhraní Ethernet a RS-485, protokol Modbus
 • možnost integrace do systémů SCADA
 • čtyř či šesti-kvadrantní měření elektrické energie
 • široký sortiment nezávisle nastavitelných alarmů (podpětí, podproud, překročení THDU apod.)
 • vzorkování signálů 128 vz. za periodu, cyklus 10 period, kontinuální měření napětí i proudu

 


Novar 2618

manuál manuál ke stažení

regulátory Novar

NOVAR 2618 představuje profesionální regulátor jalového výkonu nové řady se špičkovými parametry. Staví na inovované platformě s přesnějším a rychlejším měřením všech hodnot elektrických veličin třífázového systému. Nabízí až 18 reléových výstupů pro kompenzaci a volitelně další programovatelné výstupy a vstupy. Pro kompenzaci může využít libovolné kombinace 1-, 2- a 3-fázových akčních prvků - kompenzačních kondenzátorů i dekompenzačních tlumivek.
Přístroj v sobě kromě funkce třífázového regulátoru jalového výkonu zahrnuje i funkcionalitu univerzálního měřicího přístroje - multimetru. Vestavěný čtyřkvadrantní elektroměr čítá činnou i jalovou energii až ve třech uživatelem definovaných tarifních pásmech. Regulátor lze také vybavit pamětí pro pravidelný záznam všech měřených veličin. Tato archivní data lze stáhnout do PC a vyhodnocovat z nich pravidelně efektivitu a spolehlivost funkce celého systému.
Vlastnosti:

 • měření účiníku v každé fázi odděleně
 • automatická regulace účiníku v každé fázi zvlášť
 • s použitím jedno-, dvou- a tří-fázových kondenzátorů a tlumivek
 • integrovaný 4-/6-kvadrantní, třífázový, třítarifní elektroměr
 • plně automatické nastavení, automatické rozpoznání přípojení i velkosti jednotlivých stupňů
 • NOVAR 2618 až 18 stupňů, reléových nebo SSR
 • volitelně NOVAR 2609, 2607 a 2616 (posledn9 dva s dig. vstupem)
 • vzorkování signálů 128 vzorků za periodu, měřicí cyklus 10 period (200 ms při 50 Hz)
 • volitelně 512MB interní paměť pro záznam měřených hodnot a průběhu kompenzace
 • regulátor jalového výkonu a analyzátor sítě v jednom
 • možnost síť kompenzovat i dekompenzovat
 • konstrukce do panelu 144x144 mm s grafickým displejem LCD

 


Kompenzační regulátor NOVAR NRC862 pro FVE

manuál manuál ke stažení   manuál leták ke stažení

regulátory Novar Řídící jednotka pro dálkové řízení účiníku a pro dálkově řízené výstupy

Jednotka NRC 86 je určena zejména pro kompenzační systémy velkých FVE připojovaných do vn, které vyžadují dálkové řízení požadovaného účiníku pomocí impulzních vstupů ve smyslu PPDS 2010. Další možností nasazení jsou kompenzační systémy s dálkově řízenými výstupy. Jednotka se nasazuje v kombinaci se speciálním provedením regulátoru „NOVAR 1xxx NRC“.

Možnosti nasazení

 

 1. Kompenzační systémy s dálkově řízeným účiníkem - K jednotce NRC 86 je připojeno až 5 impulzních signálů. Impulz odpovídající délky na jednom ze vstupů je jednotkou vyhodnocen jako požadavek na pořadové číslo požadované hodnoty účiníku. Toto pořadové číslo jednotka potvrdí sepnutím odpovídajícího výstupu - tento signál se přenáší zpět k distributorovi pro kontrolu přijetí povelu. K jednotce je přes seriovou komunikační linku připojen regulátor (či několik regulátorů) NOVAR 1xxx NRC, který periodicky čte pořadové číslo požadovaného účiníku a dle jeho hodnoty reguluje na odpovídající přednastavený účiník.
 2. Kompenzační systémy s dálkově řízenými výstupy - Pro tyto účely je určena jednotka NRC86-07 se sedmi výstupy. V případě, že kompenzační systém má více výstupů než 7, je nutné použít dvě jednotky NRC86. Jednotka (nebo jednotky) se umístí přímo v kompenzačním rozvaděči a pomocí komunikační linky se propojí se vzdáleným regulátorem NOVAR 1xxx NRC. Stykače kondenzátorů nebo tlumivek se připojí k výstupům jednotky NRC 86, přitom výstupy vlastního regulátoru zůstanou nepřipojené.
 3.  


Kompenzační regulátory QERP (406, 408, 416)

manuál manuál ke stažení   sofwtware software ke stažení

regulátor QERP 406Regulátor QERP je určen pro kompenzaci účiníku sítě a je vybaven vstupem pro připojení vysílacích elektroměrů rozvodných závodů ( AEG, Landis apod.). Pro připojení impulsních elektroměrů se používají aktivní paralelní vstupy P (činný) Q (jalový ind) i (jakový kap). Výstupy regulátoru jsou realizovány pomocí spínacích relé 250V/5A AC. Dodáván je ve verzi s 6, 8 nebo 16 výstupy. Libovolné stupně lze volit jako kapacitní (kondenzátory) a indukční (dekompenzační tlumivky).

Regulace se provádí cíleně dle potřebného kompenzačního výkonu. Při změně účiníku mimo nastavené pásmo si vypočte požadovanou kapacitní zátěž, vybere si tomu odpovídající stupně a ty za nastavenou dobu regulace připojí nebo odpojí. Regulátor se zvláště osvědčil u primárního měření, kde v závodě pracuje několik samostatných kompenzací. V tomto případě se zvolí jedna centrální s regulátorem QERP a ta dolaďuje celkový účiník dle měření rozvodných závodů.


3. Stykače

Kompenzační stykače - BENEDIKT&JÄGER

manuál manuál ke stažení

Kompenzační stykače - BENEDIKT&JÄGERKondenzátorové stykače jsou určeny pro spínání kondenzátorových baterií ( IEC 70 a 831, VDE 0560) s nízkými ztrátami a nízkou parazitní indukčností u nichž nejsou použity předřadné tlumivky. Tyto stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty, které spínají s předstihem tlumící odpory. Tím je dosaženo potlačení zapínacích proudových špiček na hodnotu menší jak 70 násobek jmenovitého provozního proudu.

Kondenzátorové stykače jsou odolné proti sváření kontaktů až do hodnot proudu rovnajících se 200-násobku jmenovitého pracovního proudu. Doporučené jištění gL (gG) je 1,6 až 2,5-násobek jmenovitého pracovního proudu.

Tabulka typů: Dokument MS Excel

4. Bezkontaktní spínací bloky KATKA

manuál manuál ke stažení

Bezkontaktní spínací bloky KATKATyristorové spínací moduly řady KATKA jsou navrženy především pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci (až 20 regulačních zásahů za 1 s) ve spojení s rychlými regulátory řady NOVAR. Lze je však samozřejmě použít i v jiných aplikacích, kde je potřeba bezkontaktní spínání zátěže.

Jsou určeny pro spínání v sítích 400/230 V (440/250 V), zátěž může být symetrická či nesymetrická, zapojení do hvězdy či do trojúhelníku, kapacitní,odporový či indukční charakter zátěže.

K sepnutí zátěže dochází při nulovém napětí (typ. 5 V) na spínacím prvku a k rozepnutí spínače dochází při průchodu proudu nulou. Výhody bezkontaktního spínání jsou: dlouhá životnost spínače (vysoký počet sepnutí a rozepnutí), omezené proudové a napěťové rušení do sítě (spínání a rozpínání v nule) a rychlost sepnutí a rozepnutí. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací cena a tepelné ztráty.

Při použití pro spínání kompenzačních kondenzátorů se výhradně doporučuje použít hrazenou kompenzaci,jinak je nutné do série se spínačem zařadit indukčnost alespoň 12 uH pro omezení rychlosti nárůstu proudu. Hrazená kompenzace zároveň zvyšuje i životnost kompenzačních kondenzátorů a dále zvyšuje přesnost regulace.

Moduly obsahují varistorovou přepěťovou ochranu třídy „C“, na hlavním přívodu je doporučeno instalovat ochranu vůči bleskovým proudům třídy „B“ – 50 kA bleskového proudu.

Moduly řady Katka 80 obsahují termostatem spínaný ventilátor pro nucené chlazení a tepelnou ochranu.


5. Kondenzátory

manuál manuál ke stažení

ZEZ SILKO Žamberk nn

ZEZ SILKO Žamberk nnKondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě organického (rostlinného) původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny.

Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru ze sítě při zkratu a na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny třemi vybíjecími odpory. Mají vysokou spolehlivost a životnost.


ZEZ SILKO Žamberk vn

ZEZ SILKO Žamberk vnPoužití, konstrukce

Kondenzátory jsou určeny pro kompenzaci jalového výkonu a pro filtraci vyšších harmonických. Konstrukce dielektrika je v provedení all-film (celofóliové). Dielektrikem je polypropylenová fólie impregnovaná syntetickou kapalinou, která je zdravotně i ekologicky nezávadná. Elektrody tvoří hliníková fólie.

Každý svitek je jištěn vnitřní pojistkou. Zapojení aktivní části je u třífázových jednotek do hvězdy a značí se „Y“, u jednofázových se značí „I“. Jednotky mají vestavěny vnitřní vybíjecí odpory snižující napětí na 75 V do 10 minut.

Technická data

Typ Impregnovaný all-film
Kmitočet 50 nebo 60 Hz
Ztráty 0,25 W/kvar bez vyb. rezistorů
Impregnant M-DBT směs mono a dibenzyltoluenu
Teplotní kategorie -40/C( max. teplota okolí +50 °C)
Normy IEC 60871 / 97

 


6. Tlumivky

Filtrační tlumivky

Filtrační tlumivkyFunkce tlumivek v hrazených kompenzačních zařízeních:

 • Omezení amplitudy proudových rázů při spínání.
 • Omezení rezonančních jevů a ochrany kondenzátorové baterie před výkonovým přetížením účinků vyšších harmonických.

 

Standardní konstrukce je určena pro zatlumené kompenzační baterie. Vyznačují se vysokou linearitou, nízkými ztrátami a minimální hlučností. Díky speciálnímu provedení vzduchových chladicích kanálů je dosaženo většího povrchu a tím zlepšení odvodu tepla. Pevně nastavená indukčnost má zaručenu toleranci LN -1/+3 %. Tlumivky jsou konstruovány pro kondenzátory se jmenovitým napětím 440 V, 50 Hz a na rezonanční kmitočet 189 Hz.


Dekompenzační tlumivky

Pouľití:

Užití dekompenzačních tlumivek je tam kde je potřeba odstranit překompenzování sítě ( např. dlouhé VN vedení v kabelech). Tyto tlumivky lze připojit přímo na síť NN (hlavní rozvodna, podružné rozvaděče) nebo zapojit do kompenzačního rozvaděče ( bude spínána pomocí kompenzačního regulátoru). „KAPACITU“ tlumivek lze vyrobit přesně dle požadavků zákazníka. (standardní 10, 20,40kvar)

Dekompenzační tlumivky tabulka: Dokument MS EXCEL


7. Kompenzační rozvaděče

Centrální kompenzace - nabídka kompenzačních rozvaděčů:
Naše firma nabízí dodávky a služby v oblasti měření a kompenzace elektrických rozvodů sítí. Zajišťuje měření rozvodných soustav, poradenskou činnost a energetické analýzy. Kromě kompenzační rozvaděčů dodává a vyrábí rozvaděče NN různé konstrukce a velkosti.

RKN – kompenzační rozvaděč nástěnný
Nástěnné kompenzační rozvaděče jsou v provedení vnitřním IP 4x nebo venkovním IP43. V provedení IP4x se vyrábějí od 5– 80 kvar. V IP43 je kapacita rozvaděčů od 5 –50 kvar. Rozvaděč je v provedení ARIA (plast) nebo STA (plechová skříň). Přívod napájení je standardně proveden ze spodu. Na požádání lze provést i shora.

RKV – kompenzační rozvaděč vestavný
Vestavné rozvaděče jsou provedeny v plechových skříní typu SCHRACK nebo jiné dle požadavku zákazníka. Kompenzační rozvaděče jsou provedeny buďto s přívodním polem nebo bez něj. Provedené krytí podle zákazníka až IP54.

RKV-h - kompenzační rozvaděč hrazený
Provedení stejné jako RKV - navíc provedena filtrace vyšších harmonických pomocí tlumivek.

RKV-r - kompenzační rozvaděč „rychlý“
Kompenzační rozvaděč vybavený „rychlým“ regulátorem a polovodičovými jednotkami pro spínání kondenzátorů. Rychlost spínání regulátoru je 5x za sekundu.

Kompenzační rozvaděče lze provést podle potřeby zákazníka, jak do velikosti kapacity tak i jednotlivé váhy stupňů.

Dále provádíme rekonstrukce stávajících rozvaděčů. Při této rekonstrukci zůstane pouze původní skříň. Tato možnost má výhody nižší ceny rekonstruovaného rozvaděče (neplatíte nový rozvaděč, jeho dopravu, připojení atd.), ale taky možnost práce na rozvaděči bez omezení provozu podniku.

Nabídka kompenzačních rozvaděčů ke stažení zde

 

rozvadec1 rozvadec2 rozvadec3
rozvadec4 rozvadec5 rozvadec6


Kompenzační rozvaděče VN

Individuální kompenzace 6kV

Rozváděče jsou určeny pro individuální nebo skupinovou kompenzaci v sítích vysokého napětí 6,3 kV.

Zařízení obsahuje trojici pojistkových spodků, vzduchovou tlumivku pro omezení přechodných dějů nebo hradící tlumivku. Kondenzátor s ekologicky nezávadným biologicky odbouratelným impregnantem, vnitřními pojistkami svitků, vnitřními vybíjecími odpory a tlakovým čidlem. Výkon je obvykle navržen na základě měření nebo výpočtu parametrů spotřebiče.

Řízené, chráněné kompenzace 6kV

Kondenzátory jsou na síť připínány pomocí speciálních stykačů s vysokou životností. Přechodný děj je částečně zatlumen vzduchovým reaktorem, zařazeným do silového obvodu, nebo je použita ochrana proti harmonickým složkám (Jednotlivé stupně jsou tvořeny výkonovými sériovými LC obvody, laděnými na požadovanou frekvenci). Spínání je řízeno vlastním regulátorem Novar nebo nadřazeným řídícím systémem. Pro zvýšení rychlosti regulace je možno instalovat rychlovybíjecí zařízení.

Kompenzační rozváděč je být vybaven poruchovým systémem (tlak kondenzátorů, teplota, výpadek pojistky atd.).

Celkový výkon a velikost regulačních stupňů je vhodné individuálně navrhnout na základě měření rozvodné soustavy.

Fotky ke stažení zde(soubor zip).

 
 1. Kompenzace - úvod

 2. Regulátory

 3. Stykače

 4. Bezkontaktní spínací bloky KATKA

 5. Kondenzátory

 6. Tlumivky

 7. Kompenzační rozvaděče


1. Kompenzace - úvod


Vznik jalového proudu Jalový proud

Připojením ohmického odporu, který nemá žádnou indukčnost ani kapacitu (např. žárovky, el. topidla, apod.) na zdroj střídavého napětí, sleduje proud procházející tímto odporem přesně průběh napětí na jeho svorkách. Nahradíme-li ohmický odpor indukčností, musí proud procházející takovým spotřebičem nejdříve vytvořit magnetické pole, a proto se jeho růst zpozdí za růstem napětí. Tak dochází na indukčnosti k fázovému posunu proudu proti napětí. Udává se ve stupních a označuje se úhlem fí. Opačné poměry nastanou, když místo ideální indukčnosti připojíme ideální kapacitu. Místo magnetického pole vzniká pole elektrické, jehož vznik podmiňuje nabití kondenzátoru. Na kapacitě se proto objeví plný proud a teprve po nabití plné napětí. Opět dochází k fázovému posunu, avšak v opačném smyslu než u indukčnosti. Jestliže úhel fí vyjadřuje fázový posun mezi proudem a napětím, pak účiník, tj. cos fí vyjadřuje poměr mezi proudem zdánlivým „S“ a činným „P“ ( cosj=P/S ).

Všechny prvky sítě je nutno dimenzovat na efektivní hodnotu proudu. Ztráty v síti jsou také úměrné efektivnímu proudu, dokonce jeho druhé mocnině,takže odběr jalového výkonu podstatně zvyšuje ztráty v síti. Kromě tohomá na svědomí velkou část nepříznivého kolísání napětí sítě. Dle Energetického zákona č. 222/1994 Sb.( 458/2000) je odběratel povinen dodržovat účiník v rozsahu 0,95 - 1, pokud není dohodnuto jinak. U téhož motoru je potřeba jalového proudu přibližně stejně, je-li motor zatížen úplně, částečně nebo vůbec. To znamená, že zatížený motor má podle typu účiník v rozmezí 0,7 - 0,9. Motor běžící naprázdno však může mít účinek menší než 0,1. Z těchto důvodů je potřeba vybavit provozuhodnou kompenzaci.

Individuální kompenzace: každý spotřebič mána svých svorkách připojen potřebný kondenzátor. Výhodou je vyloučení ztrát při přenosu jalové energie. Některé spotřebiče je zakázáno individuálně kompenzovat.

Skupinová kompenzace: skupina spotřebičů je kompenzována jedním zařízením. Používá se tam, kde by individuální kompenzace byla neekonomická.

Centrální kompenzace: se používá ke kompenzaci celého odběrného místa, provozu, musí být opatřena regulátorem, který zaručuje dodržování účiníku v požadovaném rozsahu.

2. Regulátory


Kompenzační regulátory NOVAR


Typy regulátorů NOVAR:
V následujícím přehledu jsou uvedeny přístroje, umožňující plně automatické a optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Výrobní sortiment zahrnuje jak klasické regulátory pro použití v kombinaci s elektromechanickými stykači, tak i komponenty pro rychlé kompenzační systémy - rychlý regulátor a tyristorové spínací bloky.
Tabulka typůNOVAR 1106/1114


manuál manuál ke stažení


regulátory Novar 6/14 výstupů, vysoká citlivost

Regulátory jalového výkonu řady NOVAR 1xxx jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace, případně další rozšiřující funkce.

Vlastnosti: • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé

 • citlivost proudového vstupu 0,002 A

 • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení

 • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem

 • možnost přídavného komunikačního rozhraní

Přehled typů


typpočet výstupůměřicí napětívstup 2.tarifu
NOVAR 1106 6 00 až 275 Vstř, 43 až 67 Hz (společné s napájecím napětím) ne
NOVAR 1114 14
NOVAR 1206 6 57,7 až 690 Vstř.+10/-20%, 43 až 67 Hz (oddělené) ano
NOVAR 1214 14


Možnosti komunikace

Všechny typy regulátorů lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.
rozhraní RS 232/R 485, galvanicky oddělené
přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
protokol KMB / Modbus RTU 


Nejmenší regulátory NOVAR 1005 a 1007


manuál manuál ke stažení


regulátory NovarJednoduchý, plně automatický regulátor

NOVAR 1005 a NOVAR 1007 jsou inovované regulátory jalového výkonu. Jsou určeny zejména pro méně náročné kompenzační systémy. Jejich hlavní předností je kompaktní provedení a příznivá cena, oproti předchůdci Novar 5 je zvýšena citlivost regulátoru. Navíc model 1007 má celkem 8 výstupních relé. Regulátory se dodávají i v provedení na DIN-lištu pod označením Novar1005D/1007D.
Vlastnosti: • rozměry panelového provedení 96 x 96 mm, provedení na lištu DIN 105 x 90 mm

 • velký rozsah a vysoká přesnost měření

 • přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení napěťového i proudového průběhu vyššími harmonickými složkami

 • vyhodnocení úrovně harmonického zkreslení (THD) a jednotlivých harmonických složek napětí i proudu až do 19. řádu

 • vyhodnocení úrovně harmonického proudového zatížení kompenzačních kondenzátorů

 • měření teploty zabudovaným čidlem

 • počet výstupů 6 (Novar1005) nebo 8 (Novar1007)

 • minimální provozní měřicí proud (citlivost) 0,02 A

 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý

 • nejvyšší 2 výstupy lze nastavit jako alarmové nebo pro spínání ventilátoru, event. topení

 


NOVAR 1414


manuál manuál ke stažení


regulátory Novar Třífázový regulátor jalového výkonu, 14 výstupů

Regulátor jalového výkonu NOVAR 1414 je určen pro aplikace s velkou či měnící se nesymetrií zatížení jednotlivých fází. Měří proudy všech tří fází a vyhodnocuje trojfázový účiník, podle kterého i reguluje. Konstrukčně je odvozen od regulátoru NOVAR 1214 - odlišuje se pouze přídavnými proudovými vstupy.
Vlastnosti: • samostatné měření jednotlivých fází, 3-f kompenzace

 • 14 reléových stupňů + alarmové relé

 • citlivost proudového vstupu 0,002 A

 • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení

 • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem

 • možnost přídavného komunikačního rozhraní

 


NOVAR 1312


manuál manuál ke stažení


regulátory Novar 12+2 výstupů, vysoká citlivost, rychlá regulace

Regulátor jalového výkonu řady NOVAR 1312 je určen pro kompenzační systémy, ve kterých nevyhovují klasické regulátory s reléovými výstupy pro připojení stykačů. Jedná se zejména o systémy, ve kterých dochází k rychlým a častým změnám jalového výkonu nebo o systémy s vysokými nároky na elektromagnetické odrušení a kvalitu napájecí sítě.

Regulátor umožňuje až 10 regulačních zásahů za sekundu a v kombinaci s tyristorovými spínacími moduly KATKA 20/80 tvoří optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Možnosti komunikace

Všechny typy regulátoru lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.
rozhraní RS 232/R 485, galvanicky oddělené
přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
protokol KMB / Modbus RTU

 


KATKA 20/80


manuál manuál ke stažení


regulátory NovarTyristorové spínací moduly

Tyristorové spínací moduly řady KATKA jsou navrženy především pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci ve spojení s rychlými regulátory řady NOVAR 314 RS a NOVAR 1312. Lze je však použít i v jiných aplikacích, kde je potřeba bezkontaktního spínání zátěže.

Vlastnosti: • pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci

 • do 29 A (KATKA 20) s pasivním chlazením

 • do 87 A (KATKA 80) s nuceným chlazením

 • dvoufázové (D) nebo třífázové (T) provedení

 • teplotní ochrana (KATKA 80)

 


Kompenzační regulátory QERP (406, 408, 416)


manuál manuál ke stažení   sofwtware software ke stažení


regulátor QERP 406Regulátor QERP je určen pro kompenzaci účiníku sítě a je vybaven vstupem pro připojení vysílacích elektroměrů rozvodných závodů ( AEG, Landis apod.). Pro připojení impulsních elektroměrů se používají aktivní paralelní vstupy P (činný) Q (jalový ind) i (jakový kap). Výstupy regulátoru jsou realizovány pomocí spínacích relé 250V/5A AC. Dodáván je ve verzi s 6, 8 nebo 16 výstupy. Libovolné stupně lze volit jako kapacitní (kondenzátory) a indukční (dekompenzační tlumivky).


Regulace se provádí cíleně dle potřebného kompenzačního výkonu. Při změně účiníku mimo nastavené pásmo si vypočte požadovanou kapacitní zátěž, vybere si tomu odpovídající stupně a ty za nastavenou dobu regulace připojí nebo odpojí. Regulátor se zvláště osvědčil u primárního měření, kde v závodě pracuje několik samostatných kompenzací. V tomto případě se zvolí jedna centrální s regulátorem QERP a ta dolaďuje celkový účiník dle měření rozvodných závodů.

3. Stykače


Kompenzační stykače - BENEDIKT&JÄGER


manuál manuál ke stažení


Kompenzační stykače - BENEDIKT&JÄGERKondenzátorové stykače jsou určeny pro spínání kondenzátorových baterií ( IEC 70 a 831, VDE 0560) s nízkými ztrátami a nízkou parazitní indukčností u nichž nejsou použity předřadné tlumivky. Tyto stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty, které spínají s předstihem tlumící odpory. Tím je dosaženo potlačení zapínacích proudových špiček na hodnotu menší jak 70 násobek jmenovitého provozního proudu.


Kondenzátorové stykače jsou odolné proti sváření kontaktů až do hodnot proudu rovnajících se 200-násobku jmenovitého pracovního proudu. Doporučené jištění gL (gG) je 1,6 až 2,5-násobek jmenovitého pracovního proudu.


Tabulka typů: Dokument MS Excel
4. Bezkontaktní spínací bloky KATKA


manuál manuál ke stažení


Bezkontaktní spínací bloky KATKATyristorové spínací moduly řady KATKA jsou navrženy především pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci (až 20 regulačních zásahů za 1 s) ve spojení s rychlými regulátory řady NOVAR. Lze je však samozřejmě použít i v jiných aplikacích, kde je potřeba bezkontaktní spínání zátěže.

Jsou určeny pro spínání v sítích 400/230 V (440/250 V), zátěž může být symetrická či nesymetrická, zapojení do hvězdy či do trojúhelníku, kapacitní,odporový či indukční charakter zátěže.

K sepnutí zátěže dochází při nulovém napětí (typ. 5 V) na spínacím prvku a k rozepnutí spínače dochází při průchodu proudu nulou. Výhody bezkontaktního spínání jsou: dlouhá životnost spínače (vysoký počet sepnutí a rozepnutí), omezené proudové a napěťové rušení do sítě (spínání a rozpínání v nule) a rychlost sepnutí a rozepnutí. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací cena a tepelné ztráty.

Při použití pro spínání kompenzačních kondenzátorů se výhradně doporučuje použít hrazenou kompenzaci,jinak je nutné do série se spínačem zařadit indukčnost alespoň 12 uH pro omezení rychlosti nárůstu proudu. Hrazená kompenzace zároveň zvyšuje i životnost kompenzačních kondenzátorů a dále zvyšuje přesnost regulace.

Moduly obsahují varistorovou přepěťovou ochranu třídy „C“, na hlavním přívodu je doporučeno instalovat ochranu vůči bleskovým proudům třídy „B“ – 50 kA bleskového proudu.

Moduly řady Katka 80 obsahují termostatem spínaný ventilátor pro nucené chlazení a tepelnou ochranu.

5. Kondenzátory


manuál manuál ke staženíZEZ SILKO Žamberk nn


ZEZ SILKO Žamberk nnKondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě organického (rostlinného) původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny.


Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru ze sítě při zkratu a na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny třemi vybíjecími odpory. Mají vysokou spolehlivost a životnost.


ZEZ SILKO Žamberk vn


ZEZ SILKO Žamberk vnPoužití, konstrukce

Kondenzátory jsou určeny pro kompenzaci jalového výkonu a pro filtraci vyšších harmonických. Konstrukce dielektrika je v provedení all-film (celofóliové). Dielektrikem je polypropylenová fólie impregnovaná syntetickou kapalinou, která je zdravotně i ekologicky nezávadná. Elektrody tvoří hliníková fólie.

Každý svitek je jištěn vnitřní pojistkou. Zapojení aktivní části je u třífázových jednotek do hvězdy a značí se „Y“, u jednofázových se značí „I“. Jednotky mají vestavěny vnitřní vybíjecí odpory snižující napětí na 75 V do 10 minut.


Technická dataTyp Impregnovaný all-film
Kmitočet 50 nebo 60 Hz
Ztráty 0,25 W/kvar bez vyb. rezistorů
Impregnant M-DBT směs mono a dibenzyltoluenu
Teplotní kategorie -40/C( max. teplota okolí +50 °C)
Normy IEC 60871 / 97

 

6. Tlumivky


Filtrační tlumivky


Filtrační tlumivkyFunkce tlumivek v hrazených kompenzačních zařízeních: • Omezení amplitudy proudových rázů při spínání.

 • Omezení rezonančních jevů a ochrany kondenzátorové baterie před výkonovým přetížením účinků vyšších harmonických.

 


Standardní konstrukce je určena pro zatlumené kompenzační baterie. Vyznačují se vysokou linearitou, nízkými ztrátami a minimální hlučností. Díky speciálnímu provedení vzduchových chladicích kanálů je dosaženo většího povrchu a tím zlepšení odvodu tepla. Pevně nastavená indukčnost má zaručenu toleranci LN -1/+3 %. Tlumivky jsou konstruovány pro kondenzátory se jmenovitým napětím 440 V, 50 Hz a na rezonanční kmitočet 189 Hz.


Dekompenzační tlumivky


Pouľití:

Užití dekompenzačních tlumivek je tam kde je potřeba odstranit překompenzování sítě ( např. dlouhé VN vedení v kabelech). Tyto tlumivky lze připojit přímo na síť NN (hlavní rozvodna, podružné rozvaděče) nebo zapojit do kompenzačního rozvaděče ( bude spínána pomocí kompenzačního regulátoru). „KAPACITU“ tlumivek lze vyrobit přesně dle požadavků zákazníka. (standardní 10, 20,40kvar)


Dekompenzační tlumivky tabulka: Dokument MS EXCEL

7. Kompenzační rozvaděče


Centrální kompenzace - nabídka kompenzačních rozvaděčů:
Naše firma nabízí dodávky a služby v oblasti měření a kompenzace elektrických rozvodů sítí. Zajišťuje měření rozvodných soustav, poradenskou činnost a energetické analýzy. Kromě kompenzační rozvaděčů dodává a vyrábí rozvaděče NN různé konstrukce a velkosti.


RKN – kompenzační rozvaděč nástěnný
Nástěnné kompenzační rozvaděče jsou v provedení vnitřním IP 4x nebo venkovním IP43. V provedení IP4x se vyrábějí od 5– 80 kvar. V IP43 je kapacita rozvaděčů od 5 –50 kvar. Rozvaděč je v provedení ARIA (plast) nebo STA (plechová skříň). Přívod napájení je standardně proveden ze spodu. Na požádání lze provést i shora.


RKV – kompenzační rozvaděč vestavný
Vestavné rozvaděče jsou provedeny v plechových skříní typu SCHRACK nebo jiné dle požadavku zákazníka. Kompenzační rozvaděče jsou provedeny buďto s přívodním polem nebo bez něj. Provedené krytí podle zákazníka až IP54.


RKV-h - kompenzační rozvaděč hrazený
Provedení stejné jako RKV - navíc provedena filtrace vyšších harmonických pomocí tlumivek.


RKV-r - kompenzační rozvaděč „rychlý“
Kompenzační rozvaděč vybavený „rychlým“ regulátorem a polovodičovými jednotkami pro spínání kondenzátorů. Rychlost spínání regulátoru je 5x za sekundu.


Kompenzační rozvaděče lze provést podle potřeby zákazníka, jak do velikosti kapacity tak i jednotlivé váhy stupňů.


Dále provádíme rekonstrukce stávajících rozvaděčů. Při této rekonstrukci zůstane pouze původní skříň. Tato možnost má výhody nižší ceny rekonstruovaného rozvaděče (neplatíte nový rozvaděč, jeho dopravu, připojení atd.), ale taky možnost práce na rozvaděči bez omezení provozu podniku.


Nabídka kompenzačních rozvaděčů ke stažení zde

 rozvadec1 rozvadec2 rozvadec3
rozvadec4 rozvadec5 rozvadec6
Kompenzační rozvaděče VN


Individuální kompenzace 6kV

Rozváděče jsou určeny pro individuální nebo skupinovou kompenzaci v sítích vysokého napětí 6,3 kV.

Zařízení obsahuje trojici pojistkových spodků, vzduchovou tlumivku pro omezení přechodných dějů nebo hradící tlumivku. Kondenzátor s ekologicky nezávadným biologicky odbouratelným impregnantem, vnitřními pojistkami svitků, vnitřními vybíjecími odpory a tlakovým čidlem. Výkon je obvykle navržen na základě měření nebo výpočtu parametrů spotřebiče.

Řízené, chráněné kompenzace 6kV

Kondenzátory jsou na síť připínány pomocí speciálních stykačů s vysokou životností. Přechodný děj je částečně zatlumen vzduchovým reaktorem, zařazeným do silového obvodu, nebo je použita ochrana proti harmonickým složkám (Jednotlivé stupně jsou tvořeny výkonovými sériovými LC obvody, laděnými na požadovanou frekvenci). Spínání je řízeno vlastním regulátorem Novar nebo nadřazeným řídícím systémem. Pro zvýšení rychlosti regulace je možno instalovat rychlovybíjecí zařízení.

Kompenzační rozváděč je být vybaven poruchovým systémem (tlak kondenzátorů, teplota, výpadek pojistky atd.).

Celkový výkon a velikost regulačních stupňů je vhodné individuálně navrhnout na základě měření rozvodné soustavy.

Fotky ke stažení zde(soubor zip).

 


 
ZÁVODNY ELEKTRO s.r.o., 739 47 Kozlovice, tel.: +420 558 686 488, fax: +420 558 686 489, email: info@zavodny.cz
Created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu