[+420] 558 686 488
info@zavodny.cz
Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN 9001:2015

 1. Termovizní měření - bezkontaktní diagnostika
 2. Přínosy termovizního měření
 3. Základní ceník


Termovizní systém umožňuje bezkontaktně měřit dynamické teplotní pole. Rozložení a průběh teploty se zobrazuje a zaznamenává prostřednictvím termovizní kamery a dalšího příslušenství. Termovizní systémy mají široké uplatnění v elektrotechnice, průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lékařství, atd.

Měření povrchové teploty tělesa na celém povrchu současně a zobrazení takového teplotního pole se uplatní při diagnostice provozu strojů a elektrických zařízení, při požární prevenci, při optimalizaci konstrukce (např. výměníky, kompresory, potrubí chladicích systémů, mrazicí boxy aj.), při energetických auditech apod.

Termovize v elektrotechnice

Termovize1 Termovizní měření se využívá v elektrotechnice jako prostředek na identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Také je úspěšně rozšířená jako nástroj elektrických kontrol, protože předností je, že se kontrola uskutečňuje během normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření je bezkontaktní a nedestruktivní). Při pravidelných kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu.

Při měřeních na elektrických zařízeních se snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend. Měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Následným měřením po opravě spoje lze vyhodnotit kvalitu opravy spoje. Termovize je výkonný pomocník při kontrole a revizi elektrických rozvodů.

Měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny.
 • kontrola vedení elektrické energie
 • kontrola rozvaděčů a el. systémů
 • kontrola zařízení zajištěného napájení
 • kontrola rozvoden VN a VVN
 • kontrola transformátorů

Termovize ve stavebnictví

Termovize2 Účelem většiny termovizních měření ve stavebnictví je stanovení rozložení povrchových teplot na plášti budovy a zjištění, zda-li toto rozložení povrchové teploty je " netypické " , t.j. je-li způsobeno např. špatně provedenými stavebními pracemi, poruchami izolace, netěsnostmi oken a dveří, kondenzací vlhkosti apod. Daší využití je při kontrolách rozvodů tepla a energií - podlahových vytápění, nepřístupných teplovodů...
 • zjišťování míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projektování izolace
 • kontrola kvality provedených prací při kolaudaci
 • vyhledávání závad podpodlahového topení
 • kontrola technologického vybavení budov
 • vyhledání prasklin v plášti budovy

Termovize v průmyslu

Termovize3 Měření povrchové teploty tělesa na celém povrchu současně a zobrazení takového teplotního pole se uplatní ve slévárenství, při tepelném zpracování výrobku, při optimalizaci konstrukce (např. výměníky, kompresory, potrubí chladicích systémů, mrazicí boxy aj.), při diagnostice provozu strojů , při požární prevenci. Termovizní diagnostikou lze samozřejmě odhalit i všechna kritická místa, kde vlivem nesprávného či poruchového provozu dochází k zahřívání a tedy i ke zvyšování teploty.
 • kontrola mechanických zařízení či jejich částí (ložiska apod.)
 • kontrola stavu obvodových plášťů objektů (izolace, netěsnosti apod.)
 • kontrola stavu vyzdívek…
Pokud máte zájem o bližší informace, volejte na tel. 605248811
Ceník našich služeb v oblasti termovizních měření - na stránce ceník - termovize.Nespornou výhodou termovizních systémů je současné zobrazení a vyhodnocení několika tisíc bodů, a tedy schopnost nahradit „mnoho“ měřicích zařízení. Dále pak:
 • včasná diagnostika poruch a havárií
 • prevence neplánovaných odstávek a kalamitních stavů
 • předcházení haváriím v důsledku chybné montáže zařízení
 • protokol o měření může být podkladem pro reklamaci chybné instalace
 • bezkontaktní měření bez nutnosti odstávky nebo demontáže zařízení
 • snížení ztrát spojených s odstávkou zařízení
 • rychlost a snadnost měření
 • zkrácení času potřebného na identifikaci závady
 • snížení nákladů na údržbu zařízení a případné opravy
tm4tm5
tm6tm7
tm8tm9

Termografické měření elektrických zařízení

Termovizní měření se využívá v elektrotechnice jako prostředek k identifikaci a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie.
Provádí se:
 • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
 • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu
 • kontrola transformoven (vinutí transformátoru, přípojnice a spojovací vedení, odpojovače, vypínače, viditelné části kabelů a kabel. koncovky, uzemnění stínění kabelů VVN atd.)
 • kontrola rozvaděčů a el. systémů
 • měření spínacích stanic a rozvoden VN
 • měření venkovního vedení VVN (oteplení spojů, svodičů přepětí)
 • měření venkovního a kabelového vedení VN, NN
 • oteplovací zkoušky vinutí elektrických strojů
tm10
tm12
Na uvedených termogramech je zřejmé přehřátí částí rozvodného zařízení s možností vzniku poruchy na zařízení

Termovizní měření nabízíme svým zákazníkům i ke snímkování zařízení nesouvisejících s dodávkou elektrické energie (např. technologická zařízení podniku, budovy apod.).

Termovize ve stavebnictví

tm13
 • zjišťování míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projektování izolace
 • kontrola kvality provedených prací při kolaudaci
 • vyhledávání závad podpodlahového topení
 • kontrola technologického vybavení budov
 • vyhledání prasklin v plášti budovy


Termografie elektrických zařízení:

Základní nabídka je pro snímkování elektrické rozvodny nízkého nebo vysokého napětí včetně transformátorů v rozsahu do 10 - snímků. Součástí měření je vypracování protokolů obsahujících snímek ve viditelném světle a termogram s označením místa měření. Vyhodnocení obsahuje stupeň závažnosti případné poruchy a míru oteplení. Protokoly budou vyhotoveny v tištěné formě.

V daném rozsahu je cena 480,-Kč bez DPH/snímek , každý další snímek nad uvedený rozsah je v ceně 450,- Kč bez DPH.

Termografie stavebních konstrukcí - budovy:

 • Rodinný domek v rozsahu do 4 snímků včetně protokolu v tištěné formě cena 1 900,- Kč bez DPH.
 • Rodinný domek v rozsahu do 7 snímků včetně protokolu v tištěné formě cena 2 850,- Kč bez DPH.
 • Rodinný domek v rozsahu do 10 snímků včetně protokolu v tištěné formě cena 3 900,-Kč bez DPH.
 • Panelový dům v rozsahu 12-ti snímků včetně protokolu v tištěné formě cena 4 670,-Kč bez DPH.

Doprava:

Doprava na místo měření je účtována v ceně 6,70 Kč za 1 km. Vzdálenost se počítá do místa určení a zpět. Výchozím místem je Frýdek Místek.
Při více měřeních v jedné oblasti bude dohodnuta individuální cena.

Ostatní:

Dodání protokolů v elektronické formě cena 170,-Kč bez DPH. V případě obtížného přístupu k místu měření bude sjednána individuální cena.

 
ZÁVODNY ELEKTRO s.r.o., 739 47 Kozlovice, tel.: +420 558 686 488, fax: +420 558 686 489, email: info@zavodny.cz
Created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu